Oboznámte sa s dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s.

Pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov sa oboznámte so všetkými dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. Podpísaním zmluvy súhlasíte s ich obsahom.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dokumenty

Zmluvná dokumentácia

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dynamik J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dynamik PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dynamik PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Renta)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dividenda)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Flexi)

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia produktov UP

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Všeobecné zmluvné podmienky

Cenník služieb

Žiadosť o výber zo Zmluvného účtu klienta

Investičné stratégie

Investičná stratégia UP 60

Investičná stratégia UP 70

Investičná stratégia UP 80

Povinne zverejňované dokumenty

Reklamačný poriadok

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií

Zásady a pravidlá kategorizácie a zmeny kategorizácie klientov

Stratégia vykonávania pokynov

Informácie pre klientov a potencionálnych klientov o finančných nástrojoch a o rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi

Zásady ochrany osobných údajov

Rozhodnutie o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb (výňatok)

Predzmluvné informácie pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov

Upozornenie pre neprofesionálnych klientov

Etický kódex obchodníka s cennými papiermi

Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite výkonu za rok 2019

Informácie o OCP za rok 2019

Informácie o OCP k 30.06.2020

Výročná správa za rok 2019

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

UP Centrála 0.16.0
v0.16.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.21-55-g57b69
Databáza v46.11
zostavenie 301 (release-debug),
2020-08-13T19:55:41
LOGS: Run time 530 ms, 767 μs, and 6 hnsecs
- +