Oboznámte sa s dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s.

Pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov sa oboznámte so všetkými dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. Podpísaním zmluvy súhlasíte s ich obsahom.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dokumenty

Zmluvná dokumentácia

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dynamik J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dynamik PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dynamik PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Renta)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dividenda)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Flexi)

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia produktov UP

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Všeobecné zmluvné podmienky

Cenník služieb

Investičné stratégie

Investičná stratégia UP 60

Investičná stratégia UP 70

Investičná stratégia UP 80

Povinne zverejňované dokumenty

Reklamačný poriadok

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií

Zásady a pravidlá kategorizácie a zmeny kategorizácie klientov

Stratégia vykonávania pokynov

Informácie pre klientov a potencionálnych klientov o finančných nástrojoch a o rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi

Zásady ochrany osobných údajov

Rozhodnutie o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb (výňatok)

Predzmluvné informácie pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov

Upozornenie pre neprofesionálnych klientov

Etický kódex obchodníka s cennými papiermi

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok